Josephine Grant

RHEOLWR Y GYFARWYDDIAETH

Donna Pond

CYNRYCHIOLYDD O’R UNDEB LLAFUR 

William Tennant

RHANDDEILIAID

David McGann

RHEOLWR CYNLLUNIO

Elizabeth Shaw

TÎM WARD/ADRAN

Polly Wright

RHEOLWR DYSGU A DATBLYGU

Jamie Waterfield

RHEOLWR ARCHWILIO

Martha Tyler

ARWEINYDD CLINIGOL

Patrick Baker

CYNLLUNIWR Y GWEITHLU/PARTNER BUSNES Y GWEITHLU A DATBLYGU SEFYDLIADOL

Sarah Jane Smith

RHEOLWR CYLLID

Colin Troughton

RHEOLWR GWELLA GWASANAETHAU

Storfa Pethau Defnyddiol

Pecyn ar gyfer Trawsnewid y Gweithlu a Phecyn ar gyfer y Gymysgedd o Sgiliau

 
 
 

Cam 2

 

Cam 1

Cam 3

Cam 4

Cam 4 – Dadansoddi tasg/gweithgaredd.

Bydd yn rhaid ichi ddiffinio’r tasgau a fydd yn rhan o ddarparu’r gwasanaeth newydd. Gan weithio gyda’r tîm, trafodwch ymhlith eich gilydd y tasgau sy’n angenrheidiol i’ch gwasanaeth. Efallai y bydd yn rhaid ichi ystyried a yw’r hyn rydych chi’n ei wneud yn hanfodol i’ch gwasanaeth. Oes dargyfeirio wedi bod, lle mae pethau’n cael eu gwneud nad ydynt yn rhan o’ch gwasanaeth creiddiol? Mae hyn yn gyfle arall i wirio bod y tasgau yn cael eu gwneud gan y staff priodol, ac i ddod i ddeall pa mor ddarbodus rydych chi’n defnyddio’ch staff (e.e. beth y gellir ei ddirprwyo, oes modd rhyddhau amser er mwyn canolbwyntio ar sgiliau a swyddogaethau uwch).

TECLYNNAU AC ADNODDAU

CANLYNIAD CAM 4

Bydd gennych ddealltwriaeth glir o’r tasgau a swyddogaethau sy’n ffurfio’ch gwasanaeth ar hyn o bryd, ynghyd â pha dasgau a fydd yn ffurfio’ch gwasanaeth newydd a phwy y dylai eu gwneud

Cam 5

PWY ALL HELPU YN YSTOD Y CAM HWN

Cam 5 – Pa alluoedd fydd eu hangen ar eich staff?

Ar ôl ichi restru’r tasgau fydd yn angenrheidiol i ddarparu’ch gwasanaeth, bydd yn rhaid ichi nodi’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a’r galluoedd y bydd eu hangen i wneud y tasgau hyn. Bwriwch olwg dros gronfa ddata Sgiliau Iechyd, a nodi’r galluoedd ar sail yr hyn sy’n digwydd yn y gwasanaeth newydd 80% o’r amser. Ar ôl ichi nodi’r galluoedd, bydd modd ichi benderfynu ai ymarferydd rheoleiddiedig neu ymarferydd anrheoleiddiedig sydd ei angen.

Mae’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn ddatganiadau ynghylch y perfformiad y mae rhaid i unigolion ei gyflawni yn y gweithle, ynghyd â manylebau sy’n disgrifio’r wybodaeth a dealltwriaeth seiliol.  Gall y gwaith o lunio Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ymddangos yn llethol ar yr olwg gyntaf, ond mae cydweithwyr fydd yn gallu’ch helpu yn y maes arbenigol hwn.

Bydd gennych broffil gallu ar gyfer y gwasanaeth newydd

CANLYNIAD CAM 5

Byddwch chi wedi paru’r galluoedd â’r gweithlu rheoleiddiedig ac anrheoleiddiedig

Cam 6

Cam 6 – Hyfforddiant.

Mae’n rhaid ichi sicrhau bod eich staff wedi cael eu hyfforddi’n ddigonol ac yn gallu ymgymryd â’r tasgau, ynghyd â gallu cyflawni swyddogaethau’r gwasanaeth newydd. Bydd gwneud Dadansoddiad o Anghenion Dysgu yn eich helpu i ganfod y bwlch rhwng y galluoedd sydd eu hagen a’r galluoedd sydd gan y staff ar hyn o bryd.

Ystyriwch gyflenwyr allanol, e.e. y trydydd sector/sefydliadau arbenigol.

PWY ALL HELPU YN YSTOD Y CAM HWN

Cynlluniwr y gweithlu/
Partner Busnes y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol

Dylai’r unigolyn hwn allu’ch cynghori ynghylch lle mae modd dod o hyd i’r hyfforddiant sydd ei angen.

Rheolwr Cyllid

Bydd yr unigolyn hwn yn eich helpu i gyfrifo costau’r hyfforddiant sydd ei angen.

CANLYNIAD CAM 6

Byddwch chi wedi llunio dadansoddiad cynhwysfawr o anghenion hyfforddiant, a fydd yn nodi’r hyfforddiant sydd ei angen ar eich staff

Cam 7

Cam 7 – Gweithredu.

Penderfynwch yn eich tîm sut y caiff y newid hwn ei weithredu a lluniwch gynllun gweithredu. Cofiwch hysbysu adrannau eraill am unrhyw newidiadau y gallant effeithio arnynt.

Cynlluniwr y Gweithlu/
Partner Busnes y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol

Dylai’r unigolyn hwn allu’ch helpu i ddylunio pecyn gwerthuso.

Rhanddeiliaid 

Bydd eich rhanddeiliaid yn cynnwys eich staff, cleifion, gofalwyr a defnyddwyr gwasanaethau eraill, a fydd yn gallu rhoi adborth ynghylch llwyddiant y newid.

CANLYNIAD CAM 7

Parheir i gynnig gwasanaethau heb amharu’n ormodol arnynt

PWY ALL HELPU YN YSTOD Y CAM HWN

Y Cynrychiolydd Undeb Llafur

Bydd eich Cynrychiolydd Undeb Llafur yn gweithio ochr yn ochr â’ch tîm a rhanddeiliaid eraill er mwyn sicrhau y caiff eu barnau eu clywed.

Y Rheolwr Dysgu a Datblygu

Bydd eich Rheolwr Dysgu a Datblygu yn eich helpu i weithio drwy’r dewisiadau sydd ar gael mewn perthynas â’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a’r galluoedd ar gyfer tasgau penodol, ynghyd â sut i ddod o hyd i hyfforddiant.

Byddwch chi wedi nodi’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol priodol

Byddwch chi wedi dod o hyd i gyllid ar gyfer yr hyfforddiant

Y Rheolwr Dysgu a Datblygu

Bydd yr unigolyn hwn yn eich helpu i ganfod pa hyfforddiant sydd ar gael a sut i gael gafael arno.

Cam 8

Cyfeiriadau

 • Standards and Guidance for Role Redesign in the NHS in Wales, Workforce Education and Development Services

 • Competence Based Approach to workforce Redesign, Betsi Cadwaladr University Health Board

 • Workforce change Abertawe Bro Morgannwg University Health Board

 • Imison C, Castle-Clark S and Watson R (2016) Reshaping the workforce to deliver the care patients need. Research report. Nuffield Trust.

Byddwch chi’n gwybod a yw’r newidiadau rydych chi wedi eu gwneud yn gynaliadwy, neu a oes angen rhagor o gefnogaeth ai peidio

CANLYNIAD CAM 8

Dylid gwerthuso er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth newydd/y gweithlu sydd wedi ei drawsnewid yn cyflawni’r weledigaeth ar gyfer y gwasanaeth a bod y newid yn gynaliadwy. Cyn dechrau ar y broses, byddai asesiad sylfaenol yn fuddiol. Dylid gwerthuso’n rheolaidd ar ôl y newid er mwyn mesur ei effaith. Bydd rhaid ichi fesur canlyniadau’r gweithlu yn ogystal â chanlyniadau clinigol.

Cam 8 – Gwerthuso.

PWY ALL HELPU YN YSTOD Y CAM HWN

Rheolwr Cyllid

Bydd yr unigolyn hwn yn gallu’ch helpu i werthuso costau’r newid.

Rheolwr Archwilio

Bydd yr unigolyn hwn yn gallu’ch helpu i ganfod pa ganlyniadau i’w mesur a sut i’w mesur.

PWY ALL HELPU YN YSTOD Y CAM HWN

Rheolwr y Gyfarwyddiaeth

Bydd yr unigolyn hwn yn bwynt cyswllt ag adrannau eraill, gan roi gwybod iddynt am newidiadau i’r gwasanaeth.

Arweinydd Clinigol 

Bydd yr unigolyn hwn yn cefnogi staff gydag unrhyw newid ac yn bwynt cyswllt ag uwch glinigwyr eraill sydd angen cael gwybod am newidiadau i’r gwasanaeth.

Caiff pob rhan-ddeiliad ei hysbysu’n llawn

Y Tîm

Bydd y tîm yn rhoi gwybod ichi pwy sy’n gwneud tasgau penodol ac a allent gael eu gwneud gan rywun arall ai peidio.

Y Tîm

Bydd eich tîm yn gallu helpu gyda’r gwaith o ddiffinio pa alluoedd fydd yn cefnogi’r tasgau a nodwyd yn rhai hanfodol ar gyfer y gwasanaeth newydd. 

Y Tîm

Bydd eich tîm yn hanfodol i’r gwaith o newid y gwasanaeth/y rôl newydd, gan sicrhau na fydd y newid hwnnw yn amharu ar ofal cleifion o ansawdd uchel. 

Cam 1 – Canfyddwch faes/gwasanaeth i’w newid a’r rheswm dros wneud hynny.

 • Ar gyfer pwy mae’r gwasanaeth?

 • Beth mae’r gwasanaeth yn ei ddarparu nawr, neu beth dylai ei ddarparu pan gaiff ei drawsnewid? Gall Cam 4 dogfen Workforce Planning Guidance and Resources fod yn ddefnyddiol yma

 • All y gweithlu presennol ddarparu’r gwasanaeth newydd?

PWY ALL HELPU YN YSTOD Y CAM HWN

Y prif broblemau mae’ gwasanaeth yn eu hwynebu

Deall y gwaith sydd i’w wneud

CANLYNIAD CAM 1

Gwybod pwy yw’ch rhanddeiliaid

Staff ymroddedig a gwybodus

Rheolwr Cyllid

Goblygiadau ariannol

+/- achos busnes.

Rheolwr Gwella Gwasanaethau

Data am lif cleifion.

Rheolwr y Gyfarwyddiaeth

Yr unigolyn hwn fydd yn gyfrifol am y gyllideb a bydd yn cyfrannu at y gwaith o lywio cyfeiriad strategol y gwasanaeth.

TECLYNNAU AC ADNODDAU

Gall y teclynnau isod eich cynorthwyo gyda’r dystiolaeth fydd yn cefnogi’ch achos dros newid.

Byddwch yn realistig am yr amser a’r adnoddau sydd eu hangen i gefnogi’r newid. Gall gymryd rhai blynyddoedd i drawsnewidiad fod yn llwyddiannus. Gall newid diwylliannol sylweddol fod yn ofynnol wrth drawsnewid er mwyn ennill hyder staff, felly mae cyfathrebu da yn hanfodol. Dylech chi gynnal dadansoddiad risg mor gynnar â phosibl yn y broses er mwyn sicrhau bod manteision y newid yn drech nag unrhyw anfanteision. Ystyriwch y canlynol:

 • Ydych chi’n deall llif y cleifion?

 • Fydd unrhyw oblygiadau ariannol?

 • Defnyddiwch wasanaethau tebyg eraill yn feincnod - edrychwch ar yr hyn mae gwasanaethau eraill yn ei wneud. Oes unrhyw enghreifftiau da allan yna?

 • Ar bwy arall/ar ba wasanaethau eraill y bydd y newidiadau i’r gwasanaeth yn effeithio?

Arweinydd Clinigol

Bydd yr unigolyn hwn yn cynorthwyo’r tîm wrth iddo ganfod pam a sut y gallai’r gwasanaeth newid rolau ac effeithio arnynt. 

Cyngor am drawsnewid y gweithlu

 • Cymerwch amser i gynllunio’r gwasanaeth sydd ei angen

 • Trafodwch ag aelodau eraill yn y tîm a fydd yn gallu’ch cynorthwyo

 • Byddwch yn realistig am yr amser ac adnoddau fydd eu hangen i gefnogi’r newid

 • Crëwch ddiwylliant sy’n agored i newid trwy drafod â’ch staff a buddsoddi ynddynt

 • Datblygwch agwedd gadarn tuag at gyfathrebu a rheoli newid

 • Ystyriwch unrhyw ddeddfau perthnasol e.e. Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

 • Cofiwch ei bod yn bosibl y bydd yn rhaid ichi roi’r gorau i fuddsoddi mewn un maes er mwyn buddsoddi mewn un arall

 • Datblygwch rolau ar sail dealltwriaeth fanwl o anghenion cleifion, sgiliau staff a’r gwaith y bydd angen ei wneud, ynghyd â’r amser y bydd ei angen i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol

 • Datblygwch y gallu i hyfforddi a buddsoddi ynddo

 • Sicrhewch fod swyddi newydd neu rai sydd wedi eu hymestyn yn gynaliadwy

 • Gwerthuswch effaith ac effeithlonrwydd y newid

 • Ystyriwch a ddylid unrhyw swyddi newydd/swyddi sydd wedi eu newid cael eu hintegreiddio ar draws sefydliadau neu feysydd proffesiynol.

Cyn dechrau arni, mae’n rhaid ichi ddeall yr hyn sy’n gyrru newid yn eich sefydliad, e.e. datblygiad gwasanaeth newydd, problemau wrth recriwtio staff.  Mae’n bosibl eich bod wedi ystyried y rhain wrth gynllunio’r gweithlu. Mae cysylltiad rhwng trawsnewid y gwasanaeth a thrawsnewid y gweithlu. Ni allwch newid sut y caiff gwasanaeth ei ddarparu heb effeithio ryw fodd neu’i gilydd ar y gweithlu; yn yr un modd os byddwch yn newid strwythur y gweithlu, bydd newidiadau i sut y caiff y gwasanaeth ei ddarparu hefyd.

Ewch i wefan Gwasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu i ddod o hyd i’r teclynnau a fydd yn eich helpu - www.weds.wales.nhs.uk

 • Sicrhau bod y gweithlu yn ymateb i newidiadau mewn gofal, nawr ac yn y dyfodol

 • Sicrhau bod digon o staff sydd â’r sgiliau angenrheidiol

 • Gwella sgiliau’r gweithlu presennol

Mae Gwasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu wedi dylunio fersiwn rhyngweithiol o’r pecyn Ailgynllunio Rolau. Mae’r adnodd hwn wedi ei ddatblygu er mwyn cynorthwyo rheolwyr gyda’r broses o drawsnewid y gweithlu a’r gymysgedd o sgiliau, a fydd yn gallu eich helpu i wneud y canlynol:

 • Datblygu a hyrwyddo dulliau newydd o weithio

 • Bydd hefyd yn eich cynorthwyo i gyflawni rhai o’r newidiadau a nodwyd yn eich cynllun gweithlu, neu’ch cynorthwyo i ganfod pa rolau, sgiliau a galluoedd fydd eu hangen ar eich gweithlu yn y dyfodol a’u cynllunio

Mae cysylltiad agos rhwng cynllunio’r gweithlu a thrawsnewid y gweithlu. Dylai’r newidiadau rydych chi’n eu cyflwyno fod wedi eu nodi yn eich cynllun sefydliadol tymor canolig, a fydd fel arfer yn cwmpasu rhwng 1 a 3 blynedd. Mae’n rhaid ichi drafod â’ch tîm a’r rhanddeiliaid i gael eu syniadau. Mae syniadau a newidiadau a ddaw o’r gwaelod yn fwy llwyddiannus fel arfer. Nid rhywbeth y gall un unigolyn ei wneud mo hwn; mae’n rhaid i aelodau o’r tîm cyfan gyfrannu eu harbenigedd neilltuol at y prosiect.

Y Tîm Gweithredol

Cam 2 – Deall yr hyn mae’ch gwasanaeth yn ei wneud ar hyn o bryd.

Nodi amcanion y gwasanaeth, pa swyddogaethau a thasgau mae’r gwasanaethau yn eu gwneud ynghyd â phwy sy’n gwneud y swyddogaethau a’r tasgau hyn. Yn ddelfrydol, gweithgor sy’n cynnwys y staff cymwysedig rheng flaen sy’n gweithio yn y gwasanaeth ddylai wneud y gwaith hwn, gan fod ganddynt brofiad ymarferol o sut y mae’r gwasanaeth yn gweithio. Caiff y tasgau eu dadansoddi’n fanwl yng Ngham 4. Dylai hyn gynnwys y canlynol:

 • Dealltwriaeth o’r hyn mae’r gwasanaeth yn ei wneud

 • Pryd a ble mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu

 • Canfod y swyddogaethau a wneir er mwyn darparu’r gwasanaeth. Gall y rhain fod yn grwpiau bras neu themâu

 • Canfod pwy sy’n gwneud y tasgau

 • Pa gyfraniad, os o gwbl, mae gwirfoddolwyr yn ei wneud

Ar ôl casglu’r holl wybodaeth a data, bydd modd ichi lunio achos busnes.

PWY ALL HELPU YN YSTOD Y CAM HWN

Rheolwr Cynllunio

Bydd yr unigolyn hwn yn darganfod a yw’r gwasanaeth yn cyd-fynd â’r cynllun sefydliadol.

Yr Arweinydd Clinigol

Bydd yr unigolyn hwn yn gweithio’n rhan o’r tîm gan nodi pwy sy’n gwneud beth ar hyn o bryd.

Tîm/Rhanddeiliaid

Byddant yn cynorthwyo gyda’r gwaith o nodi pob tasg a phwy sy’n eu gwneud.

Dealltwriaeth glir o’r hyn y mae pob aelod o staff yn ei wneud ar y llwybr ac o unrhyw rwystrau/problemau

Dealltwriaeth glir o ba ddewisiadau eraill sydd ar gael

Cam 3 – Deall eich cymysgedd gyfredol o sgiliau.

Mae’n rhaid ichi ddeall cyfansoddiad y gweithlu sydd gennych ar hyn o bryd er mwyn gallu cynllunio at y dyfodol. Bydd yn rhaid ichi wybod y canlynol:

 • faint o staff sydd gennych o bob proffesiwn

 • ar ba fand y maent

 • proffil oedran eich staff

 • oes unrhyw ddeddfwriaeth sy’n effeithio ar y gymysgedd o sgiliau, e.e. Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 

Mae mynediad at y pecynnau yn gyfyngedig oherwydd natur y data sydd ynddynt. Mae Dadansoddwr y Gymysgedd o Sgiliau a’r Teclyn Proffil Oedran wedi eu dylunio gan Wasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu, a fydd yn gallu’ch helpu. Mae nifer o staff ymhob un o’r sefydliadau wedi cael eu hyfforddi i ddefnyddio Dadansoddwr y Gymysgedd o Sgiliau. Canfyddwch pwy yn eich sefydliad fydd yn gallu’ch helpu i’w ddefnyddio. Os nad ydych chi wedi’ch hyfforddi neu os nad oes gennych fynediad ato, cysylltwch ag arweinydd neu gynorthwyydd cynllunio’r gweithlu eich sefydliad. Bydd Dadansoddwr y Gymysgedd o Sgiliau a’r Teclyn Proffil Oedran yn eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth fanylach, trwy gymharu un sefydliad ag un arall er enghraifft. Bydd eich tîm gwybodaeth am y gweithlu yn gallu dod o hyd i wybodaeth leol o ESR. Efallai y byddwch chi am ystyried nifer y newidiadau staff, bylchau sgiliau a phroblemau cyfredol wrth recriwtio staff. Mae’n bosibl y bydd rhywfaint o hyn wedi ei nodi yn eich cynllun ar gyfer y gweithlu.

CANLYNIAD CAM 3

Cynlluniwr y Gweithlu/Partner Busnes y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol

Bydd ganddo fynediad at y Dadansoddwr y Gymysgedd o Sgiliau a’r Teclyn Proffil Oedran, a bydd yn gallu’ch cynorthwyo i ddod o hyd i ddata ar ESR. 

Rheolwr Cyllid

Ar ôl ichi ddod i ddeall y gymysgedd gyfredol o sgiliau sydd gan eich staff/y gymysgedd o sgiliau arfaethedig, bydd eich rheolwr cyllid yn eich cynorthwyo i gynllunio’ch cyllideb.

PWY ALL HELPU YN YSTOD Y CAM HWN

Pobl sydd wedi eu hyfforddi i ddefnyddio Dadansoddwr y Gymysgedd o Sgiliau

Rheolwr y Gyfarwyddiaeth

Bydd yr unigolyn hwn yn eich helpu i ddeall sut mae’r gymysgedd gyfredol o sgiliau wedi datblygu a sut y gellir ei newid o fewn cyfyngiadau ariannol.

Bydd gennych ddealltwriaeth glir o’ch cymysgedd gyfredol o sgiliau/y gymysgedd arfaethedig, a dealltwriaeth o’r costau cysylltiedig

TECLYNNAU AC ADNODDAU

Un enghraifft o achos busnes yw’r achos busnes hwn. Mae’n bosibl bod gan eich sefydliad ei broses ei hun ar gyfer llunio a chymeradwyo achosion busnes.

CANLYNIAD CAM 2

Mapio’r Llwybr

Er mwyn llunio map llwybr neu fap proses, bydd angen grwp o staff o’ch tîm arnoch sy’n deall y llwybr neu’r prosesau yr ymgymerir â hwy. Dylid llunio’r llwybr neu broses fesul cam, a nodi ymhob cam unrhyw broblemau a rhwystrau ynghyd â phwy sy’n gyfrifol. Dylai’r mesuriad (amser) gael ei nodi a’i gofnodi hefyd.